Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.twojlunchbox.pl przez SmartBox Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mierosławskiego 17,  kod pocztowy 01-549, REGON 361304938, NIP 5252615577, określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do  korespondencji ze Sprzedawcą 

(Dane adresowe / kontaktowe / reklamacyjne / dotyczące zwrotów ):

SmartBox Sp. z o.o.

ul. Mierosławskiego 17

01-549 Warszawa

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem twojlunchbox.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 5. Strona – Usługodawca lub Klient;

 6. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

 8. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

 9. Usługodawca (także „Sprzedawca”) - SmartBox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mierosławskiego 17,  kod pocztowy 01-549, REGON 361304938, NIP 5252615577;

 10. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

 3. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich.

 4. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty  w następujący sposób:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

  2. za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,

  3. za pośrednictwem serwisu PayPal (udostępnianego przez PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

 5. Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w ust. 4.1 niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy,  w ust. 4.4 oraz 4.5 niezwłocznie po uznaniu konta Sprzedawcy w systemie Przelewy24 lub PayPal, a w przypadku opisanym w ust. 4.2 – niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku  stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

  2. niekompletności przesyłki,

  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 7. Klientowi niebędącemu Konsumentem zaleca się, w chwili odbioru przesyłki, sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia najlepiej zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu znacznie ułatwia i przyspiesza sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

 8. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 9. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu. Wskazujemy, że istnieje możliwość skorzystania także  z gotowego formularza dostępnego pod linkiem 

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
  - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - umowy zawartej na aukcji publicznej;
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Reklamacja - rękojmia za wady fizyczne Towaru 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

  2. żądać usunięcia wady; albo

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności na adres - SMARTBOX ul. Mierosławskiego 17, 01-184 Warszawa

 7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§8
Reklamacja - gwarancja

1. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne. Gwarancja i jej zakres zależy od woli gwaranta (np. producenta lub dostawcy) określonej w tzw. oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej). 

2.  Jeżeli na produkt została udzielona gwarancja, Konsument może na jej podstawie złożyć reklamacje. Sposób składania reklamacji określony jest w karcie gwarancyjnej produktu.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 9
Wymiana

 1. Wymiany zakupionego Towaru można dokonać w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru.

 2. Wymiana jest możliwa jedynie na inny Towar z asortymentu Sklepu w tej samej cenie (lub wyższej), co cena zwracanego do wymiany Towaru. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, opcja zamiany możliwa jest jedynie za dopłatą brakującej kwoty będącej różnicą między cenami tych Towarów.

 3. Wymianie podlega tylko Towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.

 4. Wraz z wymienianym Towarem należy przesłać:

  1. oryginalne opakowanie Towaru,

  2. oryginały dokumentów zakupu,

  3. formularz wymiany, dostępny tutaj.

 5. Wymieniany Towar powinien być wysłany przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem wyłącznie na adres: SmartBox Sp.z o.o. ul. Mierosławskiego 17, 01-184 Warszawa ,  z dopiskiem „WYMIANA”.

 6. Klient powinien zachować dokument nadania dla ewentualnych celów dowodowych.

 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 8. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Przesyłka z wymienionym Towarem jest wysyłana do Klienta na koszt Sklepu.

 9. W terminie 7 dni od otrzymania Towaru Sklep dokona jego wymiany lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi zapłaconą kwotę wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz wysyłanych do paczkomatów.

 11. Postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają uprawnień Konsumenta do zwrotu Towaru zgodnie z § 6.

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

  1. Przedstawienie Towarów, jakie mogą być dostępne w Sklepie,

  2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

  3. informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


3. Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą. 


4. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.


5. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) informuje się, iż Administratorem danych jest SmartBox Sp. z o.o., ul. L. Mierosławskiego 17, 01-549 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy, czyli realizacji zgłoszonego przez Państwa zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, https://uodo.gov.pl/pl. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy o pracę oraz realizacji jej postanowień. Informuje się, iż w procesie realizacji umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem  https://twojlunchbox.pl/policies/privacy-policy stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Zapytania ofertowe, sprawy handlowe: biuro@twojlunchbox.pl

Nr rachunku bankowego prowadzonego przez: Mbank: 80 1140 2004 0000 3302 8206 3815

Nazwy producentów, zdjęcia produktów i  logotypy  należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

We speak English.  In case you are interested in our products, please do not hesitate to call us or write an email.